Användarvillkor - integritetspolicyn följer längre ned

Terminsplanera AB org.nr 559118-5698. Avtal uppdaterat 2018-08-17.

 

Beskrivning av Tjänsten

Terminsplanera är en digital portal med olika stöd för läraren. Huvudtjänsten är en plattform där läraren kan föra lektionskommentarer och bedömningsanteckningar i form av text och i betygsmatriser. Här kan även läraren lägga upp sina egna arbetsområden som kopplas till huvudtjänsten med terminsplaneringen och bedömningsstöden. Som bonus finns en större Uppgiftsbank som Terminsplanera tillhandahåller och fortlöpande utökar. Även den är kopplad till huvudtjänsten. Vidare finns en tredje plattform där läraren kan finna mycket annat övrigt stöd utöver de specifika arbetsuppgifterna i Uppgiftsbanken. En tilläggstjänst är också under uppförande där man via mailadresser kommer att kunna interagera med eleverna och där eleverna kan lägga upp sina olika arbeten i ämnet. Läraren förfogar över all egen inlagd elevinformation och kan när som helst radera denna. Det är heller ingen annan som kan se lärarens anteckningar och bedömningar.


Säkerhet

Terminsplanera följer och behandlar personuppgifter i portalen i enlighet med GDPR (gällande personlagstiftning och dataskyddsförordning). Vid beställning av tjänsten ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Kontrollera med din arbetsgivare att ett sådant finns tillgängligt för oss båda parter att signera. Ett sådant avtal gäller sedan så länge abonnemangsavtalet fortlöper.

 

Åtaganden, ansvar & villkor

a) Terminsplanera AB åtar sig att fortlöpande underhålla Tjänsten med support och utveckling.
b) Terminsplanera har rätt att se över allt av kunden inlagt material och vid behov kontakta kunden om detta inte relaterar till skolämnet eller är elevstödjande anteckningar.
c) Terminsplanera förbehåller sig rätten att göra förändringar i portalens struktur utan att för den sakens skull försvåra arbetet för kund. Vid sådan strukturförändring ska alltid all historik säkras och inte kunna falla bort för kund.
d) Terminsplanera garanterar att inget av ditt sparade material vidarebefordras till annan aktör.
e) Terminsplanera kan inte ge garantier- eller ta ansvar för att all fakta och information är korrekt när det gäller uppgifter och stöd inlagda av medlemmar.
f) Kunden ansvarar för att allt inlagt material är relevant för verksamheten i skolan och att man förhåller sig till rådande lagar.
g) Terminsplanera garanterar att ingen annan medlem kan se data skapad av kunden, om inte kunden aktivt valt att visa denna.
h) Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter inte delas ut till tredje part. Gör man det ansvarar kunden också för inlagt material utanför kundens vetskap.
i) Kunden ansvarar för att ha äganderätt till det material som laddas upp/delas på portalen och även att inget material som kund själv sparar har någon personuppgiftsanknytning där man inte har ingått ett avtal med sin arbetsplats.
j) Väljer kunden att dela med sig publikt av sina egna uppgifter kommer Terminsplanera att strukturera dessa, skicka tillbaka till kund för granskning som därefter godkänner inlägget. Efter publik delning får Terminsplanera använda materialet för inspiration till övriga medlemmar som prenumererar på tjänsten. Terminsplanera får dock ej dela med sig av inskickade bidrag till tredje part eller till annan kommersiell verksamhet.
k) Kunden får ej sprida portalens innehåll till tredje part (undantaget undervisningen i kundens skola) ej heller förändra eller förvanska detta.
l) Kunden bör vara aktsam med sina lektionskommentarer i de fria textfälten. Här bör inga kommentarer föras som kan vara kränkande eller av känslig natur för eleven. Allt som inte har med själva undervisningen eller dess bedömning att göra bör här sorteras bort. Det kan handla om politisk åsikt, sexuell läggning, åtgärdsprogram, personlighetsdrag, utseende eller funktionsnedsättning.
m) Kunden bör byta lösenord efter en tid för att stärka säkerheten.
n) Medlemskapet fortlöper om inte medlemmen aktivt meddelar oss annat eller på portalen säger upp avtalet (se uppsägningstid nedan).

 

Kostnader

Vid medlemskap utgår en uppläggningsavgift. Detta är en engångskostnad för uppläggning och tillgång till löpande support. Sägs avtalet upp kan det när som helst återupptas utan att uppläggningsavgiften faktureras en andra gång för samma skola. Därefter faktureras en kundlicens löpande varje termin om inte avtalet sägs upp före den 1:a augusti (hösttermin) respektive 1:a januari (vårtermin). Vid fler användare på samma skola utgår rabatterad avgift per användare.

 


 

Integritetspolicy

1. Så här värnas din integritet

2. Så här behandlas dina personuppgifter

3. Dina rättigheter

4. Säkerhetsåtgärder

5. Ändringar i denna policy

6. Kontakta oss

 

Denna policy är till för att beskriva hur vi behandlar era personuppgifter innan ni är kund, när ni blir kund, under tiden ni är kund och om ni väljer att avsluta er prenumeration i Terminsplanera. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter på vår portal kan vara: namn, bedömningar, lektionskommentarer och e-postadresser.

 

1. Så här värnas er integritet

Er integritet är viktig för oss på Terminsplanera och vi är försiktiga när vi hanterar dina och elevernas personuppgifter.

 

Följande principer gäller när Terminsplanera hanterar dina personuppgifter:

 • Ni har rätt till att få tydlig information om hur era personuppgifter behandlas.

 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt.

 • Era personuppgifter används bara för de ändamål de är insamlade för.

 • För att skydda era personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT- system.

 • Era personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs (enligt era önskemål).

 • Personuppgifterna överförs inte till länder utanför EU.

 • Era personuppgifter säljs, eller delas, inte till/med andra företag.

 

2. Så här behandlas era personuppgifter

2:1 Innan du är kund.

Vi registrerar dina, samt dina elevers, personuppgifter endast när du själv väljer att bli kund hos oss.

 

Innan du är kund kan vi komma att kontakta din arbetsplats på olika sätt med marknadsföring. Dock ej via din personliga e-postadress när du ännu inte samtyckt till detta. Du som har lämnat ditt samtycke till att få marknadsföring från oss kan få detta via e-post. Vill du inte ha vår marknadsföring kan du tacka nej till denna.

Likt andra företag har vi ett intresse av att marknadsföra våra produkter till skolor/lärare som bedöms kunna vara intresserade av att bli kunder eller att återuppta ett tidigare abonnemang. De personuppgifter som då används i förberedande marknadsföring är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns tillgängliga i offentliga register. Om du meddelat/tackat nej till att du personligen inte vill ha vår marknadsföring måste vi tillmötesgå den förfrågan.

 

2.2 När du är kund

Läraren: När du blir kund samlar vi in och behandlar ditt namn, e- postadress, datum för kundregistrering, fakturainformation, yrkesroll, användarhistorik, licensinformation och kommunikation med kundservice. Dina personuppgifter sparas främst för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal av leverans av tjänsten d.v.s. din prenumeration. Dessutom lagrar vi grupper, elever, planeringar, uppgifter och bedömningar som du aktivt väljer att skapa i Terminsplanera. Om du valt bort framtida marknadsföring behandlas även denna information.

 

Elev: Terminsplanera sparar den data du som lärare gör om dina elever. Detta handlar om det namn du väljer att ge dem, grupptillhörighet, kommentarer, planering och bedömningar. Datan är endast synlig för skaparen och den sparas tills dess att skaparen bestämmer att ta bort dem, eller genom att avsluta sitt konto och begära radering av datan.

2.3 Efter att du ej längre är kund

Vid uppsägning av abonnemanget har du som kontoägare möjlighet att välja om vi ska behålla din data, för att kunna återuppta abonnemanget i framtiden eller överlåta till annan lärare, eller om du vill att all data raderas. Om du begär att all data raderas kommer detta ske stegvis under en period av max sex månader, då vi behöver behålla viss information i eventuellt supportsyfte.  Vi kan komma att spara helt oidentifierbar data i rent statistiskt syfte och enligt lag måste vi spara viss data i bokföringsmässigt syfte (så som skolans namn och fakturainformation).

 

3. Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av Terminsplanera har du följande rättigheter:

 

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.

 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du är kund hos oss gör du detta enklast via din personliga inloggningssida i portalen Terminsplanera.

 • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.

 • Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

 • Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

 • Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.

 

Om en förfrågan eller begäran enligt punkterna ovan skickas flera gånger under en kortare tid och förfrågan är uppenbart ogrundad eller orimlig kan en avgift tas för att tillgodose sådana förfrågningar eller begäranden.

 

4. Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre.

 

4.1 Så skyddar du själv dina personuppgifter

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator, telefon eller annan teknisk it- enhet och webbläsare. När du inte använder tjänsten bör du Logga ut för att begränsa risken för otillbörlig tillgång.

 

5. Ändringar i denna policy

Vi kan komma att ev. göra ändringar i denna policy. Om detta händer kommer vi att meddela dig på genom portalen. Se till att alltid läsa meddelanden/notiser som vi skickar ut.

 

6. Kontakta oss

Har du frågor om vår policy eller annat du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss.

Email: info@terminsplanera.se

Telefon: 0736-379233