Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Vart går nyckeln?

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.

I denna uppgift ville jag fokusera på betygskriteriet att pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Det är ett betygskriterie där det är svårt att hitta bedömningsunderlag till de högre nivåerna då många elever aldrig omprövar i sina arbeten. Vissa är ju nöjda med en gång och ser ingen anledning att ompröva ett beslut. Även de som är starka i ämnet slöjd.

Jag tänkte därför direkt utmana eleven i bedömningen av det betygskriteriet i uppgiften Vart går nyckeln?
Jag vill alltså hellre vara tydlig med betygskriteriet och göra själva omprövningen till ett obligatoriskt inslag. Eleven måste här ta sig an utmaningen. "Vad kan förändras och kanske förbättras från det första alternativet"? Hur det sedan gick får du bedöma efter hur väl eleven formulerar sina svar i pärmens medföljande värderingsformulär tillsammans med det du som lärare uppmärksammar under lektionsarbetet.

Uppgiften är indelad i två faser. Man kan nämna att det kommer en fas 2 efter 6 veckor men inte vad som ska hända. Allt för att hålla intresset och fokus högt under den första delen.
Dela därför inte ut fas 2 i elevuppgiften om du delar ut dokumentet Elevuppgift.

Var tydlig med att eleven endast tillverkar en förvaring/hängare för en nyckel. Risken finns annars att man inte hinner under utsatt tid. Nämn helst inte ordet ”krok” till eleven då hen lätt kan fastna vid just en krok. Det finns ju en mängd olika sätt att tillverka en förvaringsplats för en nyckel inte sant? (se film)
Var tydlig med syftet i uppgiften - förvaringen. Risken blir annars att alltför mycket tid läggs på detaljer i målning och "pyssel" i det estetiska.
Roligt kan även vara om eleven kan ta med en riktig lämplig nyckel till uppgiften?

Olämpligt kan vara att hitta på egna nycklar som ” Världsnyckeln” eller ”Disneys nyckel”. Området kan då lätt sväva iväg och associationerna kan vara svåra att överblicka.

  1. Låt eleven bestämma sig för vilken typ av nyckel man ska arbeta med
  2. Skriv upp typ av nyckel i mitten av ett tankemoln (se film) och utifrån detta drar man pilar till allt man kan koppla till det området. Ex. Nyckel till badhytten – strand, surfbräda, båt, sand, strandleksaker, våg, solstol mm. Nu får eleven välja ut något som de kan arbeta och utveckla omkring. Kanske tillverkas en liten båt där nyckeln kommer att förvaras i en lucka i hytten för att ge ett exempel. Båten kan sedan få stå på ett bord. Detta är kanske en fyndigare idé än att såga ut en båtform med en färdig metallkrok på att hänga på väggen? Du som lärare bedömer kreativiteten såklart men vi vill gärna få dem att tänka ”utanför boxen”.

Nu över till fas 2 där eleven ska ompröva ett av föremålen som kompisarna tillverkat. De ska nu tillverka ett alternativ till en av nyckelförvaringarna som gjorts.

Placera alla elevers färdiga arbeten på ett bord och numrera dem. Låt sedan alla en och en kort presentera sitt arbete. Vilken nyckel det gäller och hur förvaringen ska fungera. Alla får sedan osett dra var sitt nummer så att de slumpvis får någon kompis arbete att ompröva. Det finns ju ingen prestige i att arbetet ska förbättras utan förklara att du är ute efter att ompröva förvaringen i form, färg, funktion och idé.
Låt dem bevara något ifrån det första föremålet in i föremål nr. 2. Det kan vara en färg, form eller materialval. Sedan får de utveckla och presentera ett alternativ och du bedömer givetvis den omprövningen. Helst vill man se en omprövning i själva förvaringen.

Vill man så använder ni dokumentet Kamratbedömning efter fas 1. Det är utvecklande att själv vara med och utvärdera någon annans arbete. Man ser då även sina egna brister och kan dra nytta av det in i fas 2.