Skriv ut

Undervisningsstöd: Arkitektur, konst och design

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.


I det centrala innehållet för år 7 – 9 ska läraren behandla arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer. Det får bli utgångspunkt för uppgiften.

Vidare i bedömningsmatrisen hittar ni olika kunskapskrav att bedöma, där det sista kunskapskravet är kopplat till förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. I skolverkets bedömningsstöd står att det kan handla om att tolka och bedöma ett föremåls originalitet, individualitet och sammanhang. Föremålet behöver inte vara ”vackert” i vedertagen bemärkelse men det ska beröra och engagera betraktaren. Utgångspunkten för den bedömningen blir dokumentet Tolkning av slöjdföremål som eleven får fylla i efter eget avslutat arbete.

Jag skulle ta mig god tid till att verkligen förklara för eleverna vad uppgiften går ut på och vad de kommer att bedömas i. Elevinstruktionen ska delas ut men kommer förmodligen ändå skapa en mängd frågor.  Ta er den viktiga tiden så att alla förstår vad som förväntas av dem.

Eleven bör få veta vad som krävs för de olika betygsnivåerna. Ge exempel! De ska absolut inte ta sig vatten över huvudet och sikta in sig på något fantastiskt komplext praktiskt arbete. Det är lika viktigt med en originell idé och en välformulerad skriftlig tolkning i det avslutande dokumentet. I det sista krävs ett mer utvecklat resonerande med fler kopplingar, längre resonemangskedjor eller en avvägd balans mellan detaljer och helhet för att nå nivån för A.
Läs skolverkets Bedömningsstöd i slöjd och se exempel i bedömningsmatrisen.
https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrslo01_7-9/enskilda-uppgifter

Efter inledande diskussioner om känd design, arkitektur och konst kan du inspirera dem med vilka olika material du har att erbjuda.
Påpeka gärna att inget är fint eller fult. Det finns dock slarvigt och noggrant! Vilka tidsramar finns? Rimligt vore som mest en termin.
Då får uppgiften ligga till grund för betyget denna termin.
Jag låter eleverna få ta del av ett exempel nedan för att de lättare ska förstå hur man kan utveckla idéer.

Ex. A Du inspireras av konstnären, designen och uppfinnaren Leonardo da Vinci. Han arbetade bl.a. med en mängd uppfinningar bredvid sina kända målningar. Något av detta kunde få utgöra grunden till ett slöjdföremål.

Ex. B Det finns en mängd kända byggnadsverk som kunde bilda form till olika funktionella föremål.