Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Ram med innehåll

 Förmågor att utveckla:  

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.


Vi samlade alla elever och gick igenom uppgiften. De fick under denna första lektion planera sitt arbete, hur de ville uttrycka sig textilt
och ev. kopplingen med träramen. Vi startade en loggbok till var och berättade att vi ville se fortlöpande dokumentation om processen i ord och bilder. Där länkade vi bl.a. till denna film om hur de skulle tillverka ramen. Arbetet med träramen var mer mekanisk och skulle följa filmens 4 sammansättningstekniker. Efter den första gemensamma lektionen delade vi upp gruppen så att hälften av eleverna var "tvungna" att starta tre lektioner i Tr-salen och den andra hälften i Tx-salen. Allt för att det inte skulle bli 
väldigt många i en sal direkt i början. Därefter fick de välja var de ville lägga sin tid.Erfarenheten sa oss att om eleven inte var så stark i slöjd bör man välja bort sammansättningen slits och tapp och istället göra en annan lättare teknik två ggr. Vissa svagare elever hann nämligen inte med den svårare tekniken. Hela terminen behövdes och nästa gång kommer vi att arbeta på vårterminen då den är längre.