Skriv ut

Undervisningsstöd: Föremåls uttryck

Förmågor att utveckla    

  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Uppgiftens syfte är att kunna beskriva och tolka olika föremåls estetiska uttryck och resonera
kring kvalitets- och miljöaspekter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Gå igenom uppgiften med eleverna där du konkretiserar kunskapsmålen.
Dela ut exemplet om hur en E-nivå kan se ut likväl som en A-nivå. (vår egen handledning)
Uppgiften är teoretisk och bör levereras som en s.k. hemuppgift.
Den kommer att ge dig ett bra underlag för att kunna bedöma kunskapskravet där eleven ska tolka ett föremåls uttryck.
Uppgiften är att skriva lika omfattande om bägge valda bilder. Kanske kan man inte få in alla begrepp till alla bilder men
be eleverna fråga i så fall så kanske du som lärare kan leda in dem på rätt spår.